6, Dimokritou Str., Athens – 10671
tel.: (+30) 2103621428
email: smartmedia@smartmedia.gr